DOTACJE UNIJNE NA OZE W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

DOTACJE UNIJNE NA OZE W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

Na odnawialne źródła energii w ramach perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 została przeznaczona kwota blisko 38 mld PLN, co w porównaniu do 6 mld PLN dostępnych w zakończonym okresie 2007-2013 jest ogromnym wzrostem.

W nowej perspektywie unijnej dotacje na OZE będzie można otrzymać przede wszystkim  w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych – przy zachowaniu przez poszczególne województwa indywidualnych kryteriów i terminów naborów, jak również budżetów, a co za tym idzie – także maksymalnych poziomów dotacji.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa poziom dotacji będzie się stanowczo od siebie różnił. W przypadku mikro- i małych przedsiębiorców poziom dofinansowania zostanie zwiększony o 20%; średni przedsiębiorcy mogą liczyć na 10% wzrost dotacji. Duże przedsiębiorstwa mają najniższy poziom dofinansowania.

Wsparcie udzielane dużym firmom w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przedstawia poniższa mapa (poprzez dodanie 10% otrzymamy poziom dofinansowania dla średnich firm, a dodając 20% będziemy w stanie określić maksymalne wsparcie dla mikro- i małych przedsiębiorstw):

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE:

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przewiduje się jeden konkurs wspierających odnawialne źródła energii w 2018 roku. Mowa o konkursie 4.2 „Eko-przedsiębiorstwa”. Do typów inwestycji, które będzie można zrealizować w jego ramach należą m.in.: tworzenie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych czy przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej budynków. Innym konkursem realizowanym w ramach OZE, który z pewnością zainteresuje małopolskie MŚP w koljenych latach jest działanie 3.4.4 B. „Inwestycje w MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji” (Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP). 

Małopolskie konkursy unijne związane z OZE:

 • 3.4.4 B Dotacje dla MŚP, Typ projektów B Inwestycje MŚP - produkujących urządzenia finalne niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji
  - Aktualnie brak naboru
 • 4.2 Eko-przedsiębiorstwa:
  - Aktualnie brak naboru

Przedsiębiorstwa z Małopolski, chcące się rozwijać z pomocą dotacji unijnych zachęcamy do odwiedzenia naszego dedykowanego serwisu o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego: http://www.rpomalopolskie.pl/

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:

W województwie śląskim wyłącznie jeden konkurs przeznaczony jest na wsparcie odnawialnych źródeł energii i jest skierowany do przedsiębiorstw. w 2018 r. przewiduje się nabór na to działanie. Mowa o działaniu 4.4 „Wysokosprawna Kogeneracja”, w ramach którego beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie na budowę i modernizację instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji, zapewniającej oszczędność energii pierwotnej zużywanej w jednostce kogeneracji. Lista beneficjentów mogących wziąć udział w konkursie jest szeroka, a intensywność pomocy w ramach konkursu może wynieść nawet 85%.

Proekologiczny konkurs na Śląsku:

 • 4.4. Wysokosprawna kogeneracja:
  Aktualnie brak naboru

Więcej szczegółowych informacji dotyczących tego i innych konkursów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego znajdą Państwo na naszym dedykowanym serwisie: www.rposlaskie.pl

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE:

W województwie podkarpackim w 2018 będzie zorganizowany tylko jeden nabór związany z wsparciem odnawialnych źródeł energii, który został skierowany do przedsiębiorstw. Mowa o  poddziałaniu 3.3.1 „Realizacja planów niskoemisyjnych” (w ramach działania 3.3 „Poprawa jakości powietrza”), który obejmuje dofinansowanie projektów związanych z budową, rozbudową lub przebudową sieci, przyłączy ciepłowniczych czy węzłów cieplnych.

Drugie działanie o którym warto wspomnieć, pomimo iż nie ma w tym roku organizowanego naboru to działanie 3.1 „Rozwój OZE”. Działanie wspiera projekty związane z wytwarzaniem  energii ze źródeł odnawialnych (tj. w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i biomasy).

Konkursy w województwie podkarpackim wraz z terminami naborów:

 • 3.1 Rozwój OZE:
   Aktualnie brak naboru
 • 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych:
  -  Aktualnie brak naboru

Więcej na temat realizowanych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podkarpackiego znajdą Państwo na naszym dedykowanym serwisie: www.rpopodkarpackie.pl

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE:

W województwie opolskim z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w 2018 nie przewiduje się naborów związanych z sektorem odnawialnych źródeł energii.

Jednak warto wspomnieć o konkursach, które pojawiają się w harmonogramie, bo bardzo możliwe, że w kolejnych latach będą organizowane kolejne nabory. Pierwszym z nich jest działanie 3.3 Odnawialne źródła energii, w ramach którego wsparcie uzyskuje się na rozwój energetyki w oparciu o OZE. Innym ciekawym konkursem skierowanym do tego samego typu beneficjentów jest działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MŚP, w przypadku którego – jak sama nazwa wskazuje – stawia się na poprawę efektywności energetycznej opolskich przedsiębiorstw. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku beneficjentem może być również podmiot wdrażający instrument finansowy – który w dalszej kolejności będzie rozdysponowywał środki pomiędzy MŚP.

Opolskie konkursy związane z OZE:

 • 3.3 Odnawialne źródła energii: 
  - Brak naboru 
 • 3.4 Efektywność energetyczna w MSP:
  -  Konkurs zakończony

Więcej informacji na temat wszystkich konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa opolskiego odnajdą Państwo na naszym tematycznym serwisie: www.rpoopolskie.pl

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE:

W województwie świętokrzyskim alokacja na działanie 3.1 oraz 3.2 została wyczerpana i nie przewiduje się więcej konkursów w ramach tego działania. 

Konkursy dla świętokrzyskich przedsiębiorstw wraz z terminami naborów:

 • 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych:
  - Aktualnie brak naboru
 • 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach:-
  Aktualnie brak naboru

Więcej na temat tych i innych konkursów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa świętokrzyskiego odszukają Państwo na naszym tematycznym serwisie: www.rposwietokrzyskie.pl

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE:

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Lubelszczyzny inwestycja w odnawialne źródła energii możliwa będzie w ramach  jednego konkursu - jest nim działanie 5.1 „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw” wspierającym nie tylko głęboką termomodernizację budynków, ale też budowę i przebudowę instalacji OZE. Drugi konkurs związany z OZE to działanie 4.2 „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach” skierowane m.in. do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, którego celem jest wsparcie beneficjentów w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury służącej do produkcji energii z OZE, budowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw, a także lokalnych, małych źródeł energii. Jednak w 2018 r. nie przewiduje się naboru na to działanie. 

Lubelskie konkursy związane z OZE:

 • 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach: 
  - Konkurs zakończony
 • 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw: 
  - Aktualnie brak naboru

Więcej szczegółów dotyczących wszystkich konkursów dla firm realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego odnajdą Państwo na naszym dedykowanym serwisie: www.rpolubelskie.pl