Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje o dotacjach na inwestycje ekologiczne!

Zapytaj o dotacje

biuro@a1europe.pl

12 259 80 70

Pobierz
kartę projektu

Pobierz

Eko-dotacje z Unii Europejskiej

OZE – CZYLI CZYM SĄ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I SKĄD POZYSKAĆ WSPARCIE?

Energia wiatru, wody, słońca, fal morskich, Ziemi – to źródła energii, cechujące się krótkim czasem odnawiania się wykorzystywanego zasobu. Zastępowanie kurczących się i jednocześnie szkodliwych dla środowiska nieodnawialnych źródeł energii – wyżej wymienionymi odnawialnymi źródłami energii, to główne założenie polityki unijnej w zakresie zmniejszenia negatywnego oddziaływania na ekosystem.

W ramach polityki i budżetu unijnego przeznaczonego na energetykę odnawialną, przedsiębiorstwa mogą uzyskać dotacje w ramach dwóch programów:

 • Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), których celem  jest wspieranie projektów w zakresie energetyki prosumenckiej i małych instalacji;
 • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), który zakłada wspieranie projektów z zakresu energetyki o dużej mocy wytwórczej.

DLA KOGO?

Dofinansowanie zostanie przyznane wnioskodawcom na podstawie wcześniejszego określenia typu wnioskodawcy, a także wielkości planowanej inwestycji. W zależności od tego, wsparcie na OZE będą mogły uzyskać takie podmioty jak:

 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP),
 • Duże przedsiębiorstwa,
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • Instytucje ochrony zdrowia,
 • Instytucje kultury, nauki i edukacji,
 • Jednostki samorządu terytorialnego,
 • Administracja publiczna,
 • Służby publiczne inne niż administracja,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • Osoby fizyczne,
 • Rolnicy,
 • Zakłady przetwórcze sektora rolno-spożywczego.

Firma A1 Europe specjalizuje się w projektach przede wszystkim dla mikro-, małych, średnich i dużych firm.

CZEGO MOGĄ DOTYCZYĆ PROJEKTY?

Do głównych założeń projektów w ramach OZE  można zaliczyć następujące typy działań:

 • Budownictwo pasywne, czyli budownictwo ekologiczne i energooszczędne; tworzenie tzw. technologii zielonej polegającej na tworzeniu obiektów samowystarczalnych, czyli takich, które pozyskują energię i wodę z otoczenia, będąc przy tym jednocześnie integralnym elementem miejskiej tkanki;
 • Budowa instalacji do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energia słoneczna, wiatru, geotermalna, biogazu, biomasy) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej lub przemysłowej;
 • Budowa i przebudowa sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (w przypadku projektów realizowanych przez operatorów systemu dystrybucyjnego i przesyłowego);
 • Budowa instalacji do produkcji biopaliw oraz biokomponentów.

 

WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Biogazownie - czyli elektrownie, które przy wykorzystaniu odchodów zwierzęcych, biomasy roślinnej czy też odpadów organicznych, po poddaniu ich procesom fermentacji wytwarzają źródło energii jakim jest biogaz. Zastosowanie wytworzonego biogazu jest szerokie: może służyć zarówno jako źródło energii do ogrzewania wody, jako paliwo do generatorów prądu elektrycznego, zaś po jego oczyszczeniu również jako paliwo do napędu silników.

 

Elektrownie wiatrowe – inaczej farmy wiatrowe pozyskujące energię z wiatru. Farmy wiatrowe stanowią niewyczerpalne źródło nowoczesnej mocy. Możliwość pozyskiwania w ten sposób energii jest silnie uzależniona od lokalnych warunków klimatycznych i terenowych.

 

 

Solary – Instalacja kolektorów słonecznych to inwestycja, która pozwala zamienić promienie słoneczne w nieograniczone i darmowe źródło energii. Dzięki dotacjom przeznaczonym na rozpowszechnienie eksploatacji opisywanego źródła energii, możemy ogrzewać mieszkania i wodę bez wywoływania negatywnych efektów na środowisko.

 

Elektrownie wodne – wykorzystanie wody do pozyskania energii przynosi wymierne korzyści dla ochrony środowiska. Spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii, w warunkach naszego kraju, największy udział w produkcji energii elektrycznej mają elektrownie wodne.

 

 

Instalacje geotermalne - czyli niewyczerpalne źródło energii zmagazynowane w gruntach, skałach i płynach wypełniających szczeliny skalne. Źródło energii, które służy zazwyczaj ogrzewaniu mieszkań. W Polsce energia geotermalna ma duży potencjał ze względu na obecność ogromnych i łatwo dostępnych zasobów ciepła drzemiących w trzech rozległych geotermalnych nieckach osadowych zajmujących około 80% powierzchni kraju.

Zakładka OZE W REGIONACH poświęcona jest projektom proekologicznym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, natomiast zakładka INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO w całości skupia się na ogólnopolskim programie POIŚ i tych konkursach, z których mogą skorzystać firmy. Zapraszamy do lektury!