DOTACJE UNIJNE NA OZE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

 •  

DOTACJE UNIJNE NA OZE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to jeden z programów unijnych koncentrujących środki dostępne na projekty w ramach OZE, które wraz z Regionalnymi Programami Operacyjnymi udostępniają pulę środków o łącznej wartości ok. 1,2 mld EUR.

W ramach POIiŚ wspierane będą projekty o znaczeniu ponadregionalnym, czyli  takie, które w swych planach obejmują instalacje o większej mocy wytwórczej niż te realizowane w ramach RPO.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zapewnia przedsiębiorcom możliwość pozyskania dotacji w ramach 10 konkursów:

 1. 1.1.1 „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej”;
 2. 1.2 „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach”;
 3. 1.4.1 „Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjny”;
 4. 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”;
 5. 1.6.1 „Źródła wysokosprawnej kogeneracji”;
 6. 1.6.2 „Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji”;
 7. 1.7.2 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej”;
 8. 1.7.3 „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej”;
 9. 5.1 „Rozwój kolejowej sieci TEN-T”;
 10. 7.1 „Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii”.

Tych z Państwa, którzy w ramach ww. konkursów są zainteresowani pozyskaniem dotacji na projekty z obszaru OZE, zapraszamy do zapoznania się z ich szczegółowymi opisami:

 

1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Konkurs planowany: Nabór wniosków zakończony

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • Wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe).

Beneficjenci:

 • Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii.

 

1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Typy działań mogących otrzymać dotację:

Przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, mające na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez:

 1. Przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.
 2. Głęboką, kompleksową modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach.
 3. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych, oświetlenia, oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych.
 4. Budowę lub przebudowę lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE).
 5. Zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

Integralną częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile beneficjent nie posiada już takiego systemu dotyczącego zarządzania danym komponentem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa i o ile jest to uzasadnione ekonomicznie).

Beneficjenci:

 • Przedsiębiorcy (duże przedsiębiorstwa) lub/i podmioty będące dostawcami usług energetycznych;
 • Wyjątkiem są duże przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego mające siedzibę na terenie województw: lubelskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego. W takim przypadku w POIiŚ kwalifikowalne są projekty ww. przedsiębiorstw, których koszt całkowity wynosi powyżej 2 mln euro.

Alokacja:

 • 300 mln PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • 75% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Termin:

 • Aktualnie brak naboru.

1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym

Typy projektów:

 1. Budowa lub przebudowa systemów dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia związane z wdrożeniem technologii inteligentnych sieci dedykowanych ograniczaniu zużycia energii i/lub zwiększeniu możliwości przyłączeniowych OZE, w tym np. wymiana transformatorów oraz, jako element stanowiący integralną część projektu, inteligentny system pomiarowy.
 2. Kompleksowe pilotażowe i demonstracyjne projekty wdrażające inteligentne rozwiązania na danym obszarze mające na celu racjonalizację zużycia energii i/lub optymalizację wykorzystania energii wytworzonej z OZE.
 3. Działania związane z popularyzacją wiedzy i promocji inteligentnych systemów przesyłu i dystrybucji energii obejmujące:
  – opracowanie strategii działań marketingowych wraz z badaniem efektywności działań edukacyjnych, mających na celu popularyzację wiedzy dotyczącej rynku energii wśród odbiorców końcowych,
  – opracowanie rekomendacji w zakresie niezbędnych działań służących poprawie świadomości odbiorców w zakresie rynku
  – energii elektrycznej oraz możliwych sposobów zarządzania i optymalizacji zużycia energii, przeprowadzenie kampanii informacyjnej, wraz z przygotowaniem badania końcowego, wniosków oraz rekomendacji dalszych działań.

Beneficjenci:

 • Przedsiębiorstwa energetyczne.

Alokacja:

 • 102 044 334 EUR.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%.

Termin:

 • Nie dotyczy. Tryb pozakonkursowy.

1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Typy projektów:

 1. Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji.
 2. Budową przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych.
 3. Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.
 4. Podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Beneficjenci:

 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami.

Alokacja:

 • 100 mln zł dla projektów, w których co najmniej 30 % całkowitej redukcji emisji pyłów w projekcie będzie pochodzić z zastępowania indywidualnych źródeł ciepła poprzez wykorzystywanie ciepła systemowego z efektywnych systemów ciepłowniczych
 • 47 mln zł dla pozostałych projektów.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%.

Termin:

 • Aktualnie brak naboru.

1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji
1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

Aktualnie brak naboru.

1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej

Typy projektów:

W zakresie sieci ciepłowniczych i chłodu:

 • przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji,
 • budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych,
 • budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym,
 • podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Beneficjenci:

 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami.

  ...z obszaru Województwa Śląskiego.

Alokacja:

 • 369 000 000,00 PLN. 

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%.

Termin:

 • Aktualnie brak naboru.

5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T

Typy projektów:

 1. Budowa, modernizacja i rehabilitacja linii kolejowych, w tym z możliwością:
 • instalacji ERTMS,
 • budowy i modernizacji przystanków kolejowych, systemów zasilania trakcyjnego i sieci trakcyjnej, systemów sterowania ruchem kolejowym, systemów usprawniających zarządzanie przewozami pasażerskimi i towarowymi oraz obiektów inżynieryjnych;
 1. Zabudowa ERTMS na liniach kolejowych;
 2. Unowocześnienie (zakup lub modernizacja) taboru kolejowego do realizacji przewozów pasażerskich o charakterze ponadregionalnym, wraz z niezbędną infrastrukturą służącą jego utrzymaniu, w tym taboru i urządzeń niezbędnych do przygotowania składów/pociągów dla ruchu pasażerskiego (np. lokomotywy manewrowe), zakup i modernizacja taboru kolejowego do realizacji przewozów towarowych;
 3. Modernizacja lub przebudowa dworców, w tym infrastruktury obsługi podróżnych, w tym dostosowanie do wymagań technicznych związanych z obsługą osób o ograniczonej możliwości poruszania się, określonych w Decyzji KE ws. TSI PRM271, a także polegające na poprawie elementów infrastruktury lub montażu systemów służących poprawie jakości świadczonych usług, takich jak systemy dynamicznej informacji pasażerskiej, zakupu biletów, przechowywania bagażu, systemy służące integracji z innymi rodzajami transportu i osiągnięciu multimodalności itp.;
 4. Horyzontalne projekty multilokalizacyjne mające na celu zastosowanie systemowych rozwiązań prowadzących do poprawy konkurencyjności transportu kolejowego w Polsce, w tym m. in.:
 • modernizacja przystanków kolejowych i innej infrastruktury obsługi podróżnych i ich dostosowanie do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych na sieci kolejowej (m. in. mostów, wiaduktów, kładek dla pieszych, przejść pod torami, przepustów, tuneli liniowych, ścian oporowych),
 • wzmocnienie zasilania trakcyjnego,
 • likwidacja miejsc niebezpiecznych na liniach kolejowych np. likwidacja lub zabezpieczenie nielegalnych przejść przez tory, modernizacja niestrzeżonych przejść przez tory lub kładek nad /przejść pod torami, modernizacja przejazdów drogowo-kolejowych lub ich zastępowanie skrzyżowaniami dwupoziomowymi, zabudowa elementów infrastruktury o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa (np. rozjazdy, systemy srk).

Możliwość realizacji projektów integrujących w sobie ww. typy projektów.

Beneficjenci:

 • zarządcy infrastruktury kolejowej,
 • podmioty zarządzające infrastrukturą dworcową,
 • przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich,
 • spółki powołane specjalnie w celu prowadzenia działalności polegającej na wynajmowaniu/leasingu taboru kolejowego,
 • przedsiębiorstwa kolejowe przewozów towarowych,
 • jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki i porozumienia, lub działające w ich imieniu jednostki i spółki specjalnego przeznaczenia.

Alokacja:

 • 3 569 307 480 EUR.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego:

 • PKP PLK S.A. – 100%;
 • pozostali beneficjenci – 85%.

Termin:

 • Aktualnie brak naboru.

7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

Typy projektów:

 1. Budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z infrastrukturą wsparcia dla systemu z wykorzystaniem technologii smart.
 2. Budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej o napięciu nie mniejszym niż 110kV z wykorzystaniem funkcjonalności smart.
 3. Budowa i/lub przebudowa magazynów gazu ziemnego.
 4. Przebudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG.

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego;
 • przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej.

Alokacja:

 • 1 mld EUR.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • Regiony słabiej rozwinięte – nie więcej niż 85%.
 • Regiony lepiej rozwinięte – nie więcej niż 80%.

Termin:

 • Nie dotyczy. Tryb pozakonkursowy.

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 2017.

Harmonogram naborów na rok 2018 dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 2017.